Účtovný výkaz

G - plus, s.r.o. (IČO: 36537403) vykonala dňa 28.03.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

MUJ_2020159669_IR_2017_1695506_2603719.pdfPríloha k účtovnej závierke MÚJ.ODT

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141491 746,00484 433,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092362 251,00364 621,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4362 251,00364 621,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/54 000,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/6358 251,00364 621,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)90,000,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/100,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 2114129 495,00119 812,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/153 389,007 388,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1791 469,0081 718,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1886 609,0079 491,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/191 603,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/203 257,002 227,00
Finančný majetok r. 22 + r. 232134 637,0030 706,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)2234 637,0030 706,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424491 746,00484 433,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332586 990,0062 917,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)290,000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)303 976,003 220,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)3252 302,0037 940,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)3324 073,0015 118,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534404 756,00421 516,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35343 930,00308 196,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3851 177,0089 694,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)3914 593,0013 878,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)4014 653,007 768,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)416 939,0010 503,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4214 992,0057 545,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)434 034,004 790,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)445 615,0018 836,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1957 624,00775 476,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2133 105,00116 671,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3766 744,00580 459,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)639,0044 018,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)757 736,0034 328,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8920 804,00746 757,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)991 308,0090 468,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)10259 044,00181 625,00
Služby (účtová skupina 51)11267 435,00226 708,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)12116 694,0084 227,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)139 941,008 551,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)14148 799,00120 472,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,0019 190,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)163 185,00-1 577,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1724 398,0017 093,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)1836 820,0028 719,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19282 062,00198 329,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)2011 071,0010 699,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,000,00
Kurzové zisky (663)2598,003,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)2610 973,0010 696,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)2716 180,0018 475,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)3113 949,0016 698,00
Kurzové straty (563)32787,00176,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)331 444,001 601,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-5 109,00-7 776,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)3531 711,0020 943,00
Daň z príjmov (591, 595)367 638,005 825,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)3824 073,0015 118,00