Účtovný výkaz

G - plus, s.r.o. (IČO: 36537403) vykonala dňa 29.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCMUJ_2020159669_IR_2016_1335222_2179062.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141484 433,00404 255,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092364 621,00314 606,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4364 621,00314 606,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/50,004 000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/6364 621,00310 606,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)90,000,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/100,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 2114119 812,0089 649,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/157 388,0023 668,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1781 718,0085 138,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1879 491,0081 859,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/190,00654,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/202 227,002 625,00
Finančný majetok r. 22 + r. 232130 706,00-19 157,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)2230 706,00-19 157,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424484 433,00404 255,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332562 917,0047 799,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)290,000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)303 220,002 836,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)3237 940,0030 637,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)3315 118,007 687,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534421 516,00356 456,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35308 196,00247 972,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3889 694,0096 919,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)3913 878,0017 678,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)407 768,006 321,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)4110 503,005 096,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4257 545,0067 824,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)434 790,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)4418 836,0011 565,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1775 476,00612 684,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2116 671,00118 299,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3580 459,00428 894,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)644 018,002 200,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)734 328,0063 291,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8746 757,00600 898,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)990 468,0082 193,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)10181 625,00149 912,00
Služby (účtová skupina 51)11226 708,00195 727,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1284 227,0066 853,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)138 551,006 382,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)14120 472,0074 119,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)1519 190,003 450,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)16-1 577,008 874,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1717 093,0013 388,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)1828 719,0011 786,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19198 329,00119 361,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)2010 699,0013 079,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,000,00
Kurzové zisky (663)253,0068,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)2610 696,0013 011,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)2718 475,0015 531,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)3116 698,0013 286,00
Kurzové straty (563)32176,00729,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)331 601,001 516,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-7 776,00-2 452,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)3520 943,009 334,00
Daň z príjmov (591, 595)365 825,001 647,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)3815 118,007 687,00