Účtovný výkaz

G - plus, s.r.o. (IČO: 36537403) vykonala dňa 29.03.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDFMUJ_2020159669_IR_2014_557709_1235410.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141264 868,00258 296,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092199 881,00164 976,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4199 881,00164 976,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/50,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/6199 881,00164 976,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)90,000,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/100,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211464 987,0093 320,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/1530 097,0030 373,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1750 862,0078 211,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1839 024,0065 441,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/191 690,002 374,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/2010 148,0010 396,00
Finančný majetok r. 22 + r. 2321-15 972,00-15 264,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)22-15 972,00-15 264,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424264 868,00258 296,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332540 111,0041 843,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)290,000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)302 836,001 869,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)3232 367,0013 984,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-1 731,0019 351,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534224 757,00216 453,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35157 362,00103 517,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3867 395,00112 936,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)3936 833,0083 745,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)404 349,005 420,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)413 213,000,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4223 000,0023 771,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)430,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1532 258,00491 080,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2116 294,00109 477,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3356 746,00290 440,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)620 000,0068,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)739 218,0091 095,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8529 343,00469 073,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)977 782,0072 299,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)10123 062,0098 502,00
Služby (účtová skupina 51)11180 125,00133 535,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1256 178,0035 193,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)135 919,002 711,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1456 018,0052 082,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)1510 518,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)168 158,006 305,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1711 583,0068 446,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)182 915,0022 007,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)1992 071,0095 581,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)2010 195,009 619,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,001,00
Kurzové zisky (663)250,001,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)2610 195,009 617,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)2713 204,008 768,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)3111 832,006 894,00
Kurzové straty (563)3229,0058,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)331 343,001 816,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-3 009,00851,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-94,0022 858,00
Daň z príjmov (591, 595)361 637,003 507,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-1 731,0019 351,00